Algemeen reglement

1.Voorwerp

Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid V.Z.W. (hierna “BIVV v.z.w.”), met maatschappelijke zetel gelegen aan de Haachtsesteenweg 1405, 1130 Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0432.570.411 organiseert een wedstrijd waarin een iPod Touch IV, een GPS TomTom Via 135, twee Bongo geschenkkoffertjes « Avontuur voor twee » en 25 x 2 bioscooptickets kunnen gewonnen worden! De wedstrijd loopt vanaf dinsdag 19 juni 2012 (00.00u) tot en met zondag 30 september 2012 (23u59). Dit reglement regelt alle modaliteiten van de wedstrijd, beschrijft het verloop ervan en legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die erop van toepassing zijn. Deelname aan de wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting.

2.Wie kan deelnemen?

De wedstrijd is beperkt tot het Belgische grondgebied. Aan de wedstrijd kan worden deelgenomen door iedere natuurlijke persoon, die aan volgende cumulatieve voorwaarden voldoet :

-op het moment van de deelname minstens 18 jaar oud zijn, een vaste verblijfplaats hebben in België en houder zijn van een geldig Belgisch rijbewijs B;
-in de voorbije 3 maanden minstens éénmaal een personenwagen of een bestelwagen tijdens het weekend bestuurd hebben;
-de online enquête ingevuld hebben.

Zijn uitgesloten van deelname:
-de personeelsleden van BIVV v.z.w.;

BIVV v.z.w. houdt zich het recht voor om een deelnemer te allen tijde zonder meer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten in geval van inbreuk op één van de bepalingen van het wedstrijdreglement of in geval van misbruiken, misleiding of bedrog.

3.Aansprakelijkheid

Het BIVV v.z.w. kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van BIVV v.z.w. ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of de wedstrijd (of een deel ervan) wordt aangepast, uitgesteld of simpelweg wordt geannuleerd. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor om het even welke aansprakelijkheid vanwege BIVV v.z.w. Hetzelfde geldt voor eventuele technische problemen of enige andere problemen waardoor niet kan worden deelgenomen. Geen enkele klacht zal aanvaard worden.

4.Beschrijving van de wedstrijd

4.1.Doel van de wedstrijd

Het doel van de wedstrijd is om door middel van een prijs (beschreven in artikel 4.4) 29 personen te belonen die gedurende de periode dat de wedstrijd loopt 1) de enquête over rijgedrag hebben beantwoord, 2) de drie vragen over verkeersveiligheid die op het einde van de enquête gesteld worden correct hebben beantwoord, 3) die de best benaderende schatting hebben gemaakt van het aantal deelnemers dat correct antwoordde op de drie onder punt twee vermeldde vragen en die 4) hun e-mail adres hebben opgegeven na afloop van de enquête.

4.2.Verloop

Deelnemers worden opgeroepen om deel te nemen aan een online onderzoek via verschillende communicatiemiddelen (flyers, affiches, websites…). Van dinsdag 19 juni 2012 (00h00) tot zondag 30 september (23h59), kunnen de deelnemers deelnemen op de website https://www.surveymonkey.com/s/bivv om aan de enquête te beantwoorden. Na deze beantwoord te hebben moeten de deelnemers correct antwoorden op drie vragen betreffende de verkeersveiligheid, een bijkomende vraag beantwoorden en een geldig persoonlijke e-mail adres opgeven om aan de wedstrijd te kunnen deelnemen. Alleen deelname onder deze voorwaarden zal in aanmerking genomen worden. Elke deelnemer moet een geldig e-mail adres opgeven. Indien dit niet het geval is vormt dit een voldoende reden voor uitsluiting, zelfs indien men gewonnen heeft. Alleen de antwoorden op de enquête over rijgedrag en de antwoorden op de wedstrijdvragen die tijdens de looptijd van de wedstrijd worden gegeven zullen in rekening genomen worden. Elke deelnemer kan maar één keer deelnemen en derhalve maximum één prijs winnen. In geval van meerdere deelnames zal enkel rekening gehouden worden met de deelname die het eerst werd geregistreerd. Alle kosten van deelname aan de wedstrijd (telefoon, internetverbinding, ...) zijn volledig voor de rekening van de deelnemer. In geen enkel geven kunnen deelnemers de kosten vorderen van de zvw BIVV.

4.3.De vragen

1.Wat is de doelstelling van “Go For Zero”?
a.Zero rode verkeerslichten op de weg
b.Zero doden in het verkeer
c.Zero wagens op de weg


2.Aan 120 km/u op een droge weg en met een wagen in perfecte staat, wat is de remafstand van een bestuurder met een reactietijd van één seconde?
a.43 m
b.64 m
c.102 m

3.Als we wandelen hebben we een gezichtsveld van 180°. Aan 100 km/u wordt dat...
a.45°
b.90°
c.130°

4.Hoeveel personen zullen de drie voorgaande vragen juist beantwoord hebben op het einde van deze enquête op 30 september 2012 om 23u59 ?

4.4.Prijzen

De prijzen die in het kader van deze wedstrijd onder de deelnemers verloot worden zijn:

- 1e prijs: iPod Touch IV 8Go
- 2e prijs: GPS TomTom Via 135 – Europe
- 3e en 4e prijs : een BONGO « Avontuur voor twee »
- 5e tot 29e prix : twee kaarten UGC Solo …

De foto's van de prijzen op de diverse mediakanalen waarop de wedstrijd gepromoot wordt (flyers, affiches,...) hebben geen contractuele waarde. Geen enkele klacht betreffende de aarde van de prijzen zal aanvaard worden, evenmin als wijziging, inruiling of uitbetaling van de prijzen zal kunnen gevraagd worden. De prijzen kunnen niet overhandigd worden aan derden. De vzw BIVV houdt zich het recht voor om de prijzen te vervangen door prijzen met eenzelfde waarde.

4.5.Aanduiding van de winnaars

De persoon die tijdens de wedstrijd de dichtst benaderende schatting heeft gegeven van het aantal geldige deelnames wint een iPod touch... De volgende persoon wint een GPS .... De twee volgende personen winnen een BONGO "avontuur voor twee" en de 25 volgende personen winnen elk twee kaarten UGC solo. In geval van ex-aequo zal een lottrekking de winnaar bepalen onder de deelnemers met dezelfde antwoorden op de schiftingsvraag die binnen de 29 best benaderende schattingen van het aantal geldige deelnames vallen. De uitslag van de wedstrijd is onherroepelijk en bindend, en kan niet worden aangevochten om welke reden dan ook.

4.6.Uitreiking van de prijzen

4.6.1. Algemeen

Per deelnemer kan maximum één prijs gewonnen worden in deze wedstrijd.
Per deelnemer kan maximaal één prijs gewonnen worden in deze wedstrijd.
Zoals beschreven in punt 4.5 zal er één deelnemer l’iPod Touch IV 8Go winnen en een deelnemer de GPS TomTom Via 135– Europe. Twee personen zullen een BONGO "avontuur voor twee" winnen en 25 personen zullen twee UGS solo kaarten winnen.

4.6.2. Winnaars

De winnaars die in punt 5.4 beschreven worden zullen per e-mail door de zvw BIVV gecontacteerd worden om afspraken te maken omtrent de levering van de prijzen. Indien een van de inlichtingen die door de deelnemer verschaft werden niet conform zijn aan artikel 2 van dit reglement (wie kan deelnemen?) of indien het BIVV binnen de 15 dagen na bekendmaking geen enkele reactie ontvangt zal het recht op de prijs volledig en defintief vervallen. De prijs zal in dat geval toegekend worden aan een andere deelnemer volgens de procedure beschreven in punt 4.5 Eenmaal de levering van de prijs met de winnaar is afgesproken heeft deze één maand om de prijs in ontvangst te nemen. Indien de prijs niet opgeëist wordt of indien wordt afgezien van het recht daarop binnen de 30 dagen volgend op de verzending vervalt het recht op de prijs Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan onder geen beding worden afgestaan of ingeruild tegen een som geld.

5.Persoonsgegevens

De enige persoonlijke gegevens die ingezameld worden zijn de e-mail adressen van de deelnemers. BIVV vzw behandelt en verwerkt persoonsgegevens volgens de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens. De persoonsgegevens die worden bezorgd door de deelnemers aan BIVV vzw door deelname aan de wedstrijd, worden ingezameld en verwerkt in het bestand van BIVV vzw met het oog op de organisatie en de afhandeling van de wedstrijd. Zij zullen gewist worden zodra de wedstrijd afgelopen is en de prijzen aan de winnaars overhandigd werden. De persoonlijke gegeven zullen nooit aan derden bezorgd worden door de vzw BIVV en zullen ook niet voor commerciële doeleinden (direct marketing) gebruikt worden. De deelnemer beschikt te allen tijde over het recht op toegang, verificatie en verbetering van zijn persoonsgegevens. Voor meer informatie kan het publieke register worden geraadpleegd dat dagelijks bijgewerkt wordt door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer zoals bedoeld in artikel 18 van voornoemde wet.

6.Het wedstrijdreglement

Het wedstrijdreglement kan geconsulteerd worden op de website: http://bivvweb.ipower.be/observ/reglement/reglement-nl.htm. Elke deelnemer erkent door het loutere feit van deelname de inhoud van dit wedstrijdreglement gelezen te hebben, te begrijpen en onvoorwaardelijk, voorbehoudloos en volledig te aanvaarden.

7.Geschillen

Dit wedstrijdreglement werd opgesteld naar Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot de georganiseerde wedstrijd, haar uitkomst of onderhavig wedstrijdreglement zal voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken te Brussel. Deelname aan de wedstrijd impliceert de aanvaarding van dit reglement.

8.Contact

Iedereen die meer informatie wil of vragen heeft over het onderzoek of over de wedstrijd kan daarvoor terecht bij het BIVV v.z.w. op het telefoonnummer 0032 2 244 15 11.